Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายซูมกี เด็งสุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
(081-766-6310)
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
  กิจการสภา
  รายงานการประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบแระมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-SERVICE
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ หมู่ที่.2 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 :: www.sawo.go.th ::  

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 โดยนายซูมกี เด็งสุรี นายกอบต.สาวอ มอบหมายให้น.ส.อาตีเกาะ ดามะ นวก.ศึกษา ชก. พร้อมด้วย นายมะอัสลัน มะ นวก.การเงินและบัญชี ปก.และ น.ส.พาดูวา อะตะบู ผช.นวก.ศึกษา เยี่ยมติดตาม โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมือและห์ โดยมี ผอ.ไซนุงอาบีดิง ตาเละ พร้อมครูผู้รับผิดชอบโครงการให้การต้อนรับและเสนอแนะข้อมูลปัญหาในการดำเนินงานต่างๆเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป (ดู : 1)
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (ดู : 11)
ต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 17)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) (ดู : 78)
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน (ดู : 57)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 73)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายดือแย – ตะโละปูรง หมู่ที่ 4 บ้านดือแย (ดู : 657)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาเต๊ะ – แม่น้ำสายบุรี หมู่ที่ 3 บ้านจือแร (ดู : 367)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายดือแย – ตะโละปูรง หมู่ที่ 4 บ้านดือแย (ดู : 430)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาเตะ – บูเก๊ะตียะ หมู่ที่ 3 บ้านจือแร (ดู : 338)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายมะลา – ตะโละปูรง หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ (ดู : 329)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาเตะ – แม่น้ำสายบุรี หมู่ที่ 3 บ้านจือแร (ดู : 366)
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสะญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 , 2 , 3 และ 4 (ดู : 366)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 231)


วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
 
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 77)
ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 80)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 77)
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ดู : 146)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 136)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 144)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตก ลาฆอบาตู ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ คลิ๊กที่นี่
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อีเล็กทรอนิกส์ของราชการ
อบต.สาวอ
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
   หมู่ที่.2 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 
โทรศัพท์ : 073-530871 โทรสาร : 073-530871
E-mail Address : abj_sawao@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.sawo.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs