Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
(ว่าง)
 
นายอับดุลวาหะ ดุลยพินิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
  กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบแระมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ หมู่ที่.2 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 :: www.sawo.go.th ::  

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก (ดู : 76)
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และไฟป่าหมอกควัน (ดู : 55)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563 (ดู : 43)
มอบหมายมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นของสำนักปลัดหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 46)
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก) (ดู : 20)
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 190)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายดือแย – ตะโละปูรง หมู่ที่ 4 บ้านดือแย (ดู : 166)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาเต๊ะ – แม่น้ำสายบุรี หมู่ที่ 3 บ้านจือแร (ดู : 173)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายดือแย – ตะโละปูรง หมู่ที่ 4 บ้านดือแย (ดู : 198)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาเตะ – บูเก๊ะตียะ หมู่ที่ 3 บ้านจือแร (ดู : 159)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายมะลา – ตะโละปูรง หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ (ดู : 145)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาเตะ – แม่น้ำสายบุรี หมู่ที่ 3 บ้านจือแร (ดู : 166)
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสะญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 , 2 , 3 และ 4 (ดู : 43)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 45)


วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
 
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
นอนเล่น แลรถไฟ สะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อีเล็กทรอนิกส์ของราชการ
อบต.สาวอ
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
   หมู่ที่.2 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 
โทรศัพท์ : 073-530871 โทรสาร : 073-530871
E-mail Address : saraban@sawo.go.th / admin@sawo.go.th
   Copyright © 2019. www.sawo.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs