องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

หมู่ที่.2 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
โทรศัพท์ : 073-530871 โทรสาร : 073-530871
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : abj_sawao@hotmail.com