องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ หมู่ที่.2 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 :: www.sawo.go.th ::

นายซูมกี เด็งสุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

081-766-6310

นางสาวนุรียานี วาแม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

-

  • วิสัยทัศน์

    ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ข่าวสารชาวอบต.สาวอ

กิจกรรมชาวอบต.สาวอ

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.สาวอ เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)