วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
23 มีนาคม 2564

0


ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ
และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน