กองช่าง
  • นายอับดุลรอซะ สาเม๊าะ

    รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

  • นายอับดุลรอซะ สาเม๊าะ

    นายช่างโยธา

  • ว่าง

    ผู้ช่วยนายช่างโยธา