สำนักปลัด
 • นางสาวนุรียานี วาแม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

  โทร. 0810938909

 • นายมุฮัมมัดมุมิน วาแวนิ

  นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวนุรียานี วาแม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  โทร. 0810938909

 • นายมุฮัมมัดมุมิน วาแวนิ

  นักพัฒนาชุมชน

 • สิบโทภิญโญ ปลอดภัย

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นายมาซูวี มูซอร์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวมาซือน๊ะ อาแวกูยิ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • -ว่าง-

  นักตรวจสอบภายใน

 • นายอับดุลรอเซะ บารู

  นักการภารโรง

 • นายอามีน อับแดเสาะ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอัสบูเล๊าะ ปะเต๊ะ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอับดุลอาซิ บือราเฮง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายมะไพดี มะละแซ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายมะนาวี สาอุ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา