ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

6

18 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2566

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2566

8

17 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มหกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ศรีสาวอเกมส์ 2023

มหกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ศรีสาวอเกมส์ 2023

6

10 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มหกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ศรีสาวอเกมส์ 2023

มหกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ศรีสาวอเกมส์ 2023

6

10 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5

6 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีตำบลสาวอ

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีตำบลสาวอ

5

28 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

6

24 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

7

8 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5

22 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เรื่อง กิจกรรม big cleanning day

เรื่อง กิจกรรม big cleanning day

5

17 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ มอบหมายให้ นายอับดุลการีม หะมิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน จัดกิจกรรมร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี2566 เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดให้แก่บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเป็นการรวมพลังกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ มอบหมายให้ นายอับดุลการีม หะมิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน จัดกิจกรรมร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี2566 เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดให้แก่บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการรวมพลังกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

5

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง วันที่ 22 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด และใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกิดในชุมชน โดยมีการแข่งขัน 4 ประเภทกีฬา 1.การแข่งขันฟุตบอล 2.การแข่งวอลเลย์บอล 3. การแข่งขันเซปักตะกร้อ 4.การแข่งขันตะกร้อวง ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง วันที่ 22 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด และใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกิดในชุมชน โดยมีการแข่งขัน 4 ประเภทกีฬา 1.การแข่งขันฟุตบอล 2.การแข่งวอลเลย์บอล 3. การแข่งขันเซปักตะกร้อ 4.การแข่งขันตะกร้อวง ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

5

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมและขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอบรมและขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2566

5

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายซูมกี เด็งสุรี นายก อบต.สาวอ ได้มอบหมายให้นายมักตา สา และรองนายก อบต.สาวอ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร การสอนกุรอานี ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสภา อบต.สาวอร่วมเป็นเกียรติในพิธี โครงการดังกล่าวกำหนดจัดเป็นเวลา 4 วันระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายซูมกี เด็งสุรี นายก อบต.สาวอ ได้มอบหมายให้นายมักตา สา และรองนายก อบต.สาวอ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร การสอนกุรอานี ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสภา อบต.สาวอร่วมเป็นเกียรติในพิธี โครงการดังกล่าวกำหนดจัดเป็นเวลา 4 วันระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

5

21 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่2/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่2/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

5

18 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่1/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่1/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

5

6 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ครั้งแรก วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ครั้งแรก วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

5

30 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ 2564

5

15 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565

5

15 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลสาวอ ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลสาวอ ประจำปี 2563

5

21 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...