ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ
1857
9 กุมภาพันธ์ 2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ได้นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากร มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ