กองคลัง
 • นางสาวนัซรีนา บาเหะ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายมะอัสลัน มะ

  นักวิชาการการเงินและบัญชี

 • นางสาวนัซรีนา บาเหะ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายอัสรี ลาโละซู

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวนูรีดา ยุนุ

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวคอรีเย๊าะ สาและ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวยารีย๊ะ มะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวอัสวาตี สะมะแอ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้