ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1851
9 กุมภาพันธ์ 2567

ด้วยองค์บริหารส่วนตำบลสาวอ ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อความสามัคคี ปรองดองโดยพร้อมเพียงกัน และน้อมรำลึกถึงความสำคัญของสถาบันทั้ง 3 สถาบัน เพื่อให้สถาบันของประเทศไทย อยู่คู่กับคนไทยเราทุกคน และทำให้ทุกคนในสังคมมีความรู้สึกหวงแหน รักและเคารพในความเป็นชาติไทย และเพื่อความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง