ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-22

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

จ้างป้ายไวนิล โปรดระวังไหล่ทางชำรุด ขนาด 1X1 ม. จำนวน 2 แผ่น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-23

องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-20

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

จ้างโครงการบุกเบิกถนนจากสามแยกตะโละปูรง - สวนมะดิง หมู่ 4 บ้านดือแย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

2023-11-15

เทศบาลตำบลตันหยงมัส

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนระแงะมรรคา ๖ ชุมชนตลาดกลางผลไม้ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร

2023-11-22