ประกาศ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี2566
14 กุมภาพันธ์ 2566

0


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี2566

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี2565
30 ธันวาคม 2564

0


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี2565

เอกสารแนบ
ประกาศแต่งตั้งประธานสภา
1 ธันวาคม 2563

0


ประกาศแต่งตั้งประธานสภา

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563
18 พฤศจิกายน 2563

0


เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563

เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล
6 มกราคม 2563

0


เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล

เอกสารแนบ
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2 พฤศจิกายน 2562

0


มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2 ตุลาคม 2562

0


มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เอกสารแนบ