คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
8 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
7 พฤษภาคม 2564

0


คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

เอกสารแนบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 พฤษภาคม 2564

0


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
7 พฤษภาคม 2564

0


คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่ง
7 พฤษภาคม 2564

0


คู่มือและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่ง

เอกสารแนบ
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
7 พฤษภาคม 2564

0


คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

เอกสารแนบ
คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
7 พฤษภาคม 2564

0


คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
7 พฤษภาคม 2564

0


คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

เอกสารแนบ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
7 พฤษภาคม 2564

0


แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เอกสารแนบ
แนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
7 พฤษภาคม 2564

0


แนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
26 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ