หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566
7 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การสรรหาและสอบคัดเลือกบุคลากร
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การสรรหาและสอบคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง ปี2565
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง ปี2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์ การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษพนักงาน ปี2565
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษพนักงาน ปี2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปี2565
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปี2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี2565
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒
7 พฤษภาคม 2564

0


เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดเลือก

การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่
7 พฤษภาคม 2564

0


การประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่" ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะ งาน

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
7 พฤษภาคม 2564

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เอกสารแนบ