ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
17 ตุลาคม 2563

0


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

          ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ   อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส       

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

          1. ข้อมูลทั่วไป

                    สมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศของตำบลสาวอ  โดยทั่วไปเป็นป่าเขาหนาทึบเขตร้อน

คำว่า “สาวอ” เป็นภาษาท้องถิ่น (ภาษายาวี) แปลว่างูใหญ่ (งูเหลือม) เนื่องจากพื้นที่เดิมก่อนเป็นที่อยู่ของ

งูเหลือมจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่าบ้านสาวอ  ปัจจุบันใช้ชื่อตำบลสาวอ  อยู่ในอำเภอรือเสาะ

จังหวัดนราธิวาส

                   องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ได้ยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 40 และ 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง  ลำดับที่ 837  วันที่ 30 มกราคม 2539

                   ตำบลสาวอเป็น   1   ใน   9    ตำบลในเขตอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลตะโล๊ะหะลอ        อำเภอรามัน    จังหวัดยะลา

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลสามัคคี              อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลบาลอ                อำเภอรามัน     จังหวัดยะลา

                   ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลรือเสาะออก         อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

 

               องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอมีจำนวน 7 หมู่บ้าน มีเนื้อที่  40.68  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 25,425  ไร่ แยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้  

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

เนื้อที่(ตารางกิโลเมตร / ไร่)

1.

บ้านมือและห์

3.98 /  2,87.5

2.

บ้านสาวอฮูลู

4.45 / 2,781.25

3.

บ้านจือแร

4.383 / 2,739.37

4.

บ้านดือแย

9.964 / 6,227.5

5.

บ้านบือเจาะ

6.597 / 4,123.12

6.

บ้านสาวอ

7.151 / 4,469.37

7.

บ้านบือเจาะบองอ

4.156 /  2,597.5

แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

2.ด้านการเมืองการปกครอง

          2.1 เขตการปกครอง

                        แบ่งการปกครองออกเป็น     7    หมู่บ้าน

                   -  หมู่ที่ 1  บ้านมือและห์           พื้นที่  3.98 /  2,87.5  ไร่

                               ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายธีระสรรค์   เจะเลาะ

                   -  หมู่ที่ 2  บ้านสาวอฮูลู  พื้นที่  4.45 / 2,781.25  ไร่

                               ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายอนันต์   อีลา

                   -  หมู่ที่ 3  บ้านจือแร     พื้นที่ 4.383 / 2,739.37  ไร่

                               ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเดรเลาะห์   นิยาแม

                   -  หมู่ที่ 4   บ้านดือแย   พื้นที่  9.964 / 6,227.5  ไร่

                     ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ  นายยาลี   หะมะ

                   -  หมู่ที่ 5   บ้านบือเจาะ    พื้นที่ 6.597 / 4,123.12  ไร่

                               ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ  นางซากียะ  สาแม       

                   -  หมู่ที่ 6   บ้านสาวอ   พื้นที่ 7.151 / 4,469.37  ไร่

                                ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ  นายยะรง   วาแม   

                   -  หมู่ที่ 7 บ้านบือเจาะบองอ  พื้นที่ 4.156 / 2,597.5  ไร่

                                 กำนันตำบลสาวอ นายมาหะมะสือบือรี  มะเย็ง 

 

          2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 7  หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ  2 คน  7 หมู่บ้าน รวมเป็น 14 คน

 

3.ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

            จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,981  คน  มีความหนาแน่น  40.68   คน/ตารางกิโลเมตร

(ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)

หมู่ที่

จำนวนประชากร(คน)

ชาย(คน)

หญิง(คน)

จำนวนครัวเรือน

1

2

3

4

5

6

7

921

545

837

643

522

902

611

408

248

422

319

263

464

306

513

297

415

324

259

458

303

196

125

184

146

124

181

127

 

รวม

 

4,981

 

2,404

 

2,577

 

1,083

          3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี

 

4.สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา                                                                                                                           

                -  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน    5   แห่ง  

                   1.โรงเรียนบ้านสาวอ  หมู่ที่  1  ตำบลสาวอ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

                   2.โรงเรียนบ้านจือแร  หมู่ที่  3  ตำบลสาวอ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

                   3.โรงเรียนบ้านดือแย  หมู่ที่ 4  ตำบลสาวอ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

                   4.โรงเรียนบ้านสาวอ   หมู่ที่ 6  ตำบลสาวอ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

                   5.โรงเรียนดารุลอันวาร์  หมู่ที่  6  ตำบลสาวอ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

     -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน    จำนวน     7    แห่ง

              หมู่ที่ 1  บ้านมือและห์

              หมู่ที่ 2   บ้านสาวอฮูลู

              หมู่ที่ 3   บ้านจือแร

              หมู่ที่ 4   บ้านดือแย

              หมู่ที่ 5   บ้านบือเจาะ

              หมู่ที่ 6   บ้านสาวอ

              หมู่ที่ 7   บ้านบือเจาะบองอ

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

          มัสยิด   จำนวน  7   แห่ง คือ 

                   1. มัสยิดยาตุลมุสลีมีน     ตั้งอยู่หมู่ที่ 1   ตำบลสาวอ   อำเภอรือเสาะ   จังหวัดนราธิวาส

                   2. มัสยิดนูรุลฮูดา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลสาวอ         อำเภอรือเสาะ   จังหวัดนราธิวาส

                   3.มัสยิดอูบูดียะ   ตั้งอยู่หมู่ที่  3  ตำบลสาวอ        อำเภอรือเสาะ   จังหวัดนราธิวาส

                   4.มัสยิดดูเรียน    ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลสาวอ        อำเภอรือเสาะ   จังหวัดนราธิวาส

                    5.มัสยิดบือเจาะ  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลสาวอ         อำเภอรือเสาะ   จังหวัดนราธิวาส

                   6.มัสยิดดารุสสาลัม  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ตำบลสาวอ     อำเภอรือเสาะ   จังหวัดนราธิวาส

                   7.มัสยิดมือและห์  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลสาวอ        อำเภอรือเสาะ   จังหวัดนราธิวาส 

          4.2 สาธารณสุข

              รพสต.ตำบลสาวอ                   จำนวน       2   แห่ง คือ

              1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมือและห์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 รับผิดชอบหมู่ที่ 1,2,7

              2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาวอ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 รับผิดชอบหมู่ที่ 3,4,5,๖  

              อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ       ร้อยละ       100 %

 

          4.3อาชญากรรม

      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

               ชุดตรวจ                    จำนวน                1    แห่ง คือ ป้อมบ้านจือแร 

               สถานีดับเพลิง           จำนวน                -     แห่ง

         

5.ระบบบริการพื้นฐาน

          5.1 การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคม

การคมนาคมของตำบลสาวอ  ใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลัก

 1.สายหลัก ได้แก่ ถนนสายรือเสาะ – สายบุรี ระยะทาง 9.00 เมตร  และถนนสายจือแร  - บาลอ ระยะทาง 4.30  เมตร

  2.สายรองได้แก่  ถนนภายในหมู่บ้านแบ่งเป็นถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก  ถนนลูกรัง ซึ่งการจราจรในเขตตำบลสาวอ ยังไม่พลุกพล่านหรือติดขัดเหมือนกับเขตชุมชน  ประชาชนให้ความนิยมใช้เส้นทางสายหลักผ่านเส้นทางตำบลสาวอสัญจรไปมาตลอด  เนื่องจากเป็นทางผ่านในการไปอำเภอรามัน จังหวัดยะลา  และสามารถไปยังตัวจังหวัดนราธิวาสและอำเภอสุไหงโกลกได้          

          5.2 การไฟฟ้า

          ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าประมาณ ร้อยละ  100%

        

  5.3 การประปา

      แหล่งน้ำธรรมชาติ

     -   แม่น้ำสายบุรี  ไหลผ่าน หมู่ที่ 3, 4, 5         - ลำคลองลูโบ๊ะ  ไหลผ่าน  หมู่ที่ 6

     -  ลำคลองไอร์เต็ง  ไหลผ่าน  หมู่ที่  1,7          -  ลำคลองสุไหงมาตี  ไหลผ่าน หมู่ที่  5

     -  ลำคลองลูโบ๊ะตาหลง  ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 , 5

             

      แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-   ฝาย                                                 จำนวน      1   แห่ง

-   บ่อน้ำตื้นสาธารณะ                            จำนวน      16  แห่ง

-   สระน้ำ                                             จำนวน      5   แห่ง

-   บ่อโยกสาธารณะ                              จำนวน      9   แห่ง

          5.4 โทรศัพท์

  • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน)           จำนวน      -    แห่ง
  • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                จำนวน      -    ตู้

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์รือเสาะ  ตั้งอยู่ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากตำบลสาวอ  อำเภอรือเสาะ   จังหวัดนราธิวาส   ประมาณ 4  กิโลเมตร

 

6.ระบบเศรษฐกิจ

          สภาพทางเศรษฐกิจ

 อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ มีรายได้จากด้านการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  พืชที่ทำรายได้สูงสุด ได้แก่  ยางพารา  เงาะ ทุเรียน  มังคุด  รวมทั้งผลไม้อื่น ๆ  รองลงมา คือการปศุสัตว์  ได้แก่การเลี้ยง  ไก่  เป็ด  วัว  แพะ  แพะ  ซึ่งเป็นการเลี้ยงเพื่อยังชีพ  ส่วนการค้าขายมีเพียงเล็กน้อย  เป็นการค้าขายเล็กๆ  น้อย ๆ  และรับจ้างทั่วไป

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ           จำนวน           3       แห่ง

-  โรงสี                             จำนวน           2       แห่ง

-  ร้านขายของชำ               จำนวน           20      แห่ง

 

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ