ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๓๐
31 มกราคม 2567

1486